top of page
Capture_edited.jpg

Service design in healthcare - How do we co-create the solutions of the future?

June 5th, 2019 DOGA, Oslo

The first CCSDI conference is themed Service Design in Healthcare and is held at DOGA, Oslo on June 5th, 2019.

The CCSDI conference is open to everyone who is interested in Service design, Co-creation and Innovation in the healthcare sector. We have gathered a multidisciplinary group of speakers, with people with a background in health services, in design, as well as research. Each of them working with service design and co-creation for the healthcare sector.

During the conference we present service design from their different perspectives: What experiences do providers of healthcare services have with service design? Which methods have designers used to realize co-creative design processes? And what do researchers see as benefits of service design for healthcare innovation?

 

As the event was held in Norwegian, the following information about the event is also presented in Norwegian.

Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger?

Den første CCSDI-konferansen er gjennomført på Doga den 5. juni 2019. 

Konferansen er åpen for alle som er interessert i Tjenestedesign, Co-creation og Innovasjon i helsesektoren. Vi har samlet en tverrfaglig gruppe foredragsholdere, med personer med bakgrunn fra helsetjenester, design, samt forskning. Hver foredragsholder jobber med tjenestedesign og samskaping i helse. Under konferansen presenteres tjenestedesign fra deres ulike perspektiver: Hvilke erfaringer har leverandører av helsetjenester med tjenestedesign? Hvilke metoder har designere brukt for å realisere co-creative designprosesser? Og hva ser forskerne på som fordeler med tjenestedesign for helseinnovasjon?

Konferanse program.PNG

Power-point presentasjonene fra de fleste foredragene på CCSDI-konferansen 2019 kan lastes ned her:

Velkomen - Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation

Prosjektleder for CCSDI, Anita Das åpnet dagen med en presentasjon av Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI): formål, visjon, partnere og aktiviter tilknyttet CCSDI.

Fra systemeffektivitet til mer effektive brukere

Lavrans Løvlie fra PwC Norway snakket om utfordringene ved å bringe design inn i en helseorganiasjon, og konkludrerer med at en flerfaglig tilnærming er den beste måten å løse utfordringene på.

Helsetjeneste 2035 – hvor går veien og hvordan går vi den?

Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF diskuterte noen trender og utviklingstrekk som vil prege utviklingen av helsetjenesten frem mot 2035. Presentasjonen baserer seg på erfaringer fra arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan og Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

CareMatch

Heidi Wang, daglig leder NOEN as presenterte CareMatch, et pågåemde prosjekt. Noen AS har som misjon å bidra til å bedre levekårene for personer med demens og deres familier. Gjennom brukerstyrt innovasjon og servicedesign skal et tverrfaglig team utvikle en ny formidlingsplattform, skreddersydd til målgruppene. Der skal de gode tjenestene lages gjennom matching mellom tilbyder og den som har behov og med hjelp av teknologi.

Digital veileder til kreftrammede

Maia Skirnes, masterstudent ved Institutt for design fra NTNU, presenterte sitt masteroppgave, som hun gjennomførte i samarbeid med Kreftforeningen Midt-Norge. Kreftveiviseren er resultatet av Maia sin masteroppgave. Det er en nettbasert veiviser til tilbud og tjenester for kreftrammede, til bruk både av kreftrammede, pårørende og helsearbeidere. Oppgaven var tilknyttet CCSDI-prosjektet 'Gode tjenestevalg for kreftpasienter i Trondheim kommune', et samarbeid med Kreftforeningen, Trondheim kommune og SINTEF.

Samskapende tjenestedesign i praksis: Erfaringer fra prosjektet «Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus

Lillian Karlsen, FoUI-medarbeider Helseinnovasjonssenteret presenterte erfaringer (fra et tjenesteperspektiv) med å bruke samskapende tjenestedesign i prosjektet «Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus- utvikling, pilotering og evaluering av nytt pasientforløp for samhandling med bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi».

Barselappen

Alexander Moen, innovasjonsutvikler ved fremtidens operasjonsrom St.Olavs hospital presenterte Barselappen – en kvalifisert informasjonskilde for i barseltiden. Når en benytter ulike kilder kritisk får man mange forskjellige svar, og blant helsearbeiderne omtales dette som Dr. Google. Behovet for informasjon er stort hos befolkningen og da er det fint å ha en kvalifisert kilde. Barselappen settes opp som en nasjonal løsning og har i tillegg en mulighet for timeoversikt, mulighet for å sende melding til sin helsekontakt og få tildelt kurs eller opplæringspakker.

Design i norsk barselomsorg

Elisabeth Ancher Elboth, masterstudent ved Institutt for design fra NTNU, har i forbindelse med barselapp-prosjektet skrevet oppgaven "Design i norsk barselomsorg - Et casestudie av nåværende designprosess i norsk helsesektor, og fremtidige anbefalinger for å lykkes med design av omsorgstjenester". Gjennom deltakelse i St. Olav Hospitals designprosess, og bruk av metodikk innen strategisk design og tjenestedesign har hun tatt et dypdykk i designprosesser i helsesektoren.

Why is co-creation needed for service design in healthcare?

Elizabeth B-N.Sanders, founder of MakeTools and Associate professor at The Ohio state University. When service design in healthcare is practiced with a co-creation mindset, it results in sustainable innovation. Additional levels of benefit also accrue. Service design with co-creation results in shared ownership of and responsibility for the new healthcare journey. It also results in empowerment of the healthcare providers and users as they adapt the new healthcare service system to meet their needs in the future.

bottom of page