top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis / SINTEF

Presentasjoner fra den første CCSDI-konferansen 'Tjenestedesign i helse', 5 juni 2019

CCSDI-konferansen 2019 ble gjennomført på Doga den 5. juni. Temet var: «Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger?»

Det ble en interessant og inspirerende dag med svært gode foredragsholdere, diskusjoner og samtaler.

Videre følger power-point presentasjonene fra de fleste foredragsholderne på CCSDI-konferansen 2019. Ikke alle presentasjonene tilgjengeliggjøres på nett, men de fleste er lenket til nedenfor.

 

Prosjektleder for CCSDI, Anita Das åpnet dagen med en presentasjon av Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI): formål, visjon, partnere og aktiviter tilknyttet CCSDI.

Lavrans Løvlie fra PwC Norway snakket om utfordringene ved å bringe design inn i en helseorganiasjon, og konkludrerer med at en flerfaglig tilnærming er den beste måten å løse utfordringene på.

Helsetjeneste 2035 – hvor går veien og hvordan går vi den? Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF diskuterte noen trender og utviklingstrekk som vil prege utviklingen av helsetjenesten frem mot 2035. Presentasjonen baserer seg på erfaringer fra arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan og Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

Heidi Wang, daglig leder NOEN as presenterte CareMatch, et pågåemde prosjekt. Noen AS har som misjon å bidra til å bedre levekårene for personer med demens og deres familier. Gjennom brukerstyrt innovasjon og servicedesign skal et tverrfaglig team utvikle en ny formidlingsplattform, skreddersydd til målgruppene. Der skal de gode tjenestene lages gjennom matching mellom tilbyder og den som har behov og med hjelp av teknologi.

Maia Skirnes, masterstudent ved Institutt for design fra NTNU, presenterte sitt masteroppgave, som hun gjennomførte i samarbeid med Kreftforeningen Midt-Norge. Kreftveiviseren er resultatet av Maia sin masteroppgave. Det er en nettbasert veiviser til tilbud og tjenester for kreftrammede, til bruk både av kreftrammede, pårørende og helsearbeidere. Oppgaven var tilknyttet CCSDI-prosjektet 'Gode tjenestevalg for kreftpasienter i Trondheim kommune', et samarbeid med Kreftforeningen, Trondheim kommune og SINTEF.

Lillian Karlsen, FoUI-medarbeider Helseinnovasjonssenteret presenterte erfaringer (fra et tjenesteperspektiv) med å bruke samskapende tjenestedesign i prosjektet «Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus- utvikling, pilotering og evaluering av nytt pasientforløp for samhandling med bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi».

Alexander Moen, innovasjonsutvikler ved fremtidens operasjonsrom St.Olavs hospital presenterte Barselappen – en kvalifisert informasjonskilde for i barseltiden. Når en benytter ulike kilder kritisk får man mange forskjellige svar, og blant helsearbeiderne omtales dette som Dr. Google. Behovet for informasjon er stort hos befolkningen og da er det fint å ha en kvalifisert kilde. Barselappen settes opp som en nasjonal løsning og har i tillegg en mulighet for timeoversikt, mulighet for å sende melding til sin helsekontakt og få tildelt kurs eller opplæringspakker.

Elisabeth Ancher Elboth, masterstudent ved Institutt for design fra NTNU, har i forbindelse med barselapp-prosjektet skrevet oppgaven "Design i norsk barselomsorg - Et casestudie av nåværende designprosess i norsk helsesektor, og fremtidige anbefalinger for å lykkes med design av omsorgstjenester". Gjennom deltakelse i St. Olav Hospitals designprosess, og bruk av metodikk innen strategisk design og tjenestedesign har hun tatt et dypdykk i designprosesser i helsesektoren.Om du ønsker å få tilsendt oppgaven eller diskutere funnene - send gjerne en mail til elisabeth.elboth@gmail.com

Visualisering i samskapende prosesser

Jonas Asheim, senior designer, Nice Industridesign AS

Why is co-creation needed for service design in healthcare? Elizabeth B-N.Sanders, founder of MakeTools and Associate professor at The Ohio state University. When service design in healthcare is practiced with a co-creation mindset, it results in sustainable innovation. Additional levels of benefit also accrue. Service design with co-creation results in shared ownership of and responsibility for the new healthcare journey. It also results in empowerment of the healthcare providers and users as they adapt the new healthcare service system to meet their needs in the future.

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page