top of page

Minimal Title

  • Marikken Høiseth og Anita Das

Highligts fra CCSDI-konferansen 2019!

Det var til utsolgt hus, og med fullt oppmøte og stort engasjement da CCSDI inviterte til konferansen med tema «Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger?»


Her følger en kort oppsummering fra vår side, vel vitende om at den viktigste og mest presise oppsummeringen ble gjennomført i de avsluttende samtalene på konferansen, der deltakerne sammen diskuterte dagens konferanse med den de satt sammen med.

Publikum: CCSDI-konferansen 2019
 

Anita Das

CCSDI-konferansen 2019 ble åpnet av Anita Das, forskningsleder ved SINTEF Digital og prosjektleder for CCSDI. Hun ønsket velkommen og innledet med å fortelle om bakgrunnen og formålet med Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation. En klynge som per dags dato består av 16 partnere fra helsetjenestene, industrien, interesseorganisasjoner og forsknings-og utviklingsmiljø. Hun presenterte klyngens målsetting om å utforske, dokumentere og evaluere samskapende tjenestedesign som tilnærming til innovasjon. Ambisjonen er at dette vil føre til flere og mer vellykkede innovasjoner, løsninger og prosesser i helsetjenestene.

Lavrans Løvlie

Første presentasjon var ved tjenestedesigner Lavrans Løvlie, leder av designteamet PwC Norway, som har hatt en ledende rolle i å bygge fagfeltet her til lands. Lavrans fortalte historien om tjenestedesign sin inntreden i helse-Norge og stilte det åpne spørsmålet: Hvor er resultatene nå 11 år etter? Ifølge hans analyse, som tar utgangspunkt i hvor godt design treffer retorisk i helsetjenesten, treffer design bra på pathos (lidenskap, følelse), ganske bra på ethos (moralsk holdning), men bommer på logos (tanke, fornuft). Vi har tilsynelatende glemt å snakke om de praktiske konfliktene i tankesett hvor en evidensbasert praksis stanger mot en designpraksis preget av utforsking. Å utvikle prosesser som tar hensyn til disse ulike praksisene slik at vi kan løse de praktiske konfliktene blir viktig for veien videre.

Merete Rørvik, Anne Lise Sagen Major, Kristine Holbø, Heidi B.Aabel, Sigrid Nakrem, Kaja M.Kistorp

Deretter fulgte en panelsamtale som ble fasilitert av Merete Rørvik, senior forretningsutvikler i SINTEF Digital. Paneldeltakerne representerte partnere i CCSDI, og de fem paneldeltakerne representerte helsetjenestene, næringsliv og FoU-miljø ved (på bildet, fra venstre:) Anne-Lise Sagen Major – prosjektleder Helse Møre og Romsdal HF, Kristine Holbø – seniorforsker SINTEF Digital, Heidi Blengsli Aabel – administrerende direktør i Checkware, Sigrid Nakrem – professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU, og Kaja Misvær Kistorp – leder for tjenestedesign i Designit.


Merete oppmuntret deltakerne til å reflektere rundt blant annet motivasjon for å være med i klyngen, forskjellen mellom design thinking og tjenestedesign, hva som må til for å styrke mellomledelses-nivåets eierskap og forpliktelse til prosesser, som innebærer samskaping i utvikling av tjenester,og hvordan vi kan jobbe forebyggende for å respektere hverandres fagfelt.


På slutten av panelsamtalen ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Engasjerte publikummere stilte spørsmål og kommenterte, og diskusjonen kunne vart lengre enn vi i denne omgang hadde mulighet til.

Spørsmål fra salen etter panelsamtalen
Spørsmål fra salen etter panelsamtalen

Første hovedtaler på konferansen var Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF. Han holdt en interessant og munter keynote om hvor veien går frem mot 2035 og hva som er viktig når vi skal gå den. Andreas fortalte om sitt brennende engasjement for tjenestedesign og viste til Merket for god design som Oslo universitetssykehus og Designit mottok for brystkreftprosjektet i 2015. Moan erfarer at det er stor innovasjonskraft og endringsledelse i helsetjenestene. Samtidig advarte han om at vi ikke må gjøre så sabla mange ting samtidig. Ved siden av eget mål om å øke mengden latter med 13% på alle arbeidsplasser, la han vekt på at vi skal ha tro på mennesker – noe som innebærer at vi stiller pasienter og ansatte spørsmålet "hva er viktig for deg?" I løpet av sin presentasjon gjentok han flere ganger «keep calm and copy with pride» – kloke tanker om at løsninger bør gjenbrukes, vi bør tørre å slutte med all rapporteringen, og at økt samarbeid med næringsliv gjør at vi sammen skal gå veien mot 2035.

Andreas Moan

Etter lunsj og mingling på Doga, var det prosjektpresentasjoner som stod på agendaen:


Først ut var Heidi Wang, daglig leder i NOEN AS, som presenterte prosjektet CareMatch og fortalte om egne erfaringer fra livet som pårørende. Dette er bakgrunnen for at hun ble gründer og for hennes engasjement for at personer med demens skal ha livskvalitet gjennom å være en ressurs i eget liv og i samfunnet. Drømmen er at mennesker med demens har rolle som likeverdige borgere og verdiskapere i samfunnet. Heidi påpekte viktigheten av å ha fokus på det som fremmer helse og at vi jobber med løsninger fremfor problemer.

Heidi Wang

Videre presenterte designer Maia Elisabeth Sirnes arbeid fra sin nylig innleverte masteroppgave «Samskaping og design av Kreftveiviseren» ved Institutt for design NTNU i samarbeid med Kreftforeningen Midt-Norge, Trondheim kommune og SINTEF. Maia fortalte om prosessen med samskaping og design av en nettbasert veiviser til tilbud og informasjon for kreftrammede. Bakgrunnen for prosjektet er at det er vanskelig for både kreftrammede og helsearbeidere å orienteres seg i hva som finnes av tjenester og tilbud fra spesialisthelsetjenesten, kommunalhelsetjenesten og frivillige organisasjoner.

Maia Elisabeth Sirnes

Lillian Karlsen, prosjektmedarbeider innen forskning, utvikling og innovasjon ved Helseinnovasjonssenteret, presenterte erfaringer med samskapende tjenesteutvikling fra prosjektet «Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus». Lillian fremhevet blant annet frem betydningen av en prosjektorganisering som legger til rette for reell samskaping mellom aktører, brukernes takknemlighet over å få lov til å bidra i utvikling av en ny tjeneste, verdien av visualisering for å etablere felles forståelse underveis i prosessen, og viktigheten av å få opp et større mulighetsrom, samt å ikke binde seg til en konkret løsning for tidlig.

Lillian Karlsen

Deretter fikk vi høre om hvordan St. Olavs hospital jobber med innovasjon i barselomsorgen. Her ble siste nytt fra arbeidet med barselappen som utvikles for bedre oppfølging av mor og barn i tiden etter hjemreise presentert ved Alexander Moen, innovasjonsutvikler ved Fremtidens Operasjonsrom, og Elisabeth Ancher Elboth, masterstudent ved Institutt for design NTNU.

Alexander Moen & Elisabeth A.Elboth

Stipendiat og designer Ann Kristin Forshaug (Institutt for design NTNU og SINTEF) forsker på designfasilitering av samskapende tverrfaglige team og viste eksempler på hvordan opplevelsen av deltakelse, beslutningstaking og gruppedynamikk kan relateres til visualisering og fysiske representasjoner som eksempelvis gule lapper.

Ann Kristin Forshaug

Lillian Olsen, daglig leder i Halogen, ga oss innblikk i hvordan Halogen opplever samarbeid med helseindustrien/tjenesten. Lillian fokuserte på de ulike nivåene av design i helse og synliggjorde den konstante verdien av å ivareta menneskeperspektiv og empati gjennom ulike prosjekteksempler.

Lillian Olsen

Senior designer i Nice Industridesign, Jonas Asheim, snakket varmt om visualisering i samskapende prosesser. Jonas minnet oss på at vi alle har et visuelt språk, og at det er ikke et språk som designere eier.

Jonas Asheim

Hovedtaleren denne ettermiddagen var Elizabeth B-N. Sanders, førsteamanuensis ved The Ohio State University og grunnlegger av MakeTools. Sanders holdt en meget interessant keynote om teknikker, metoder og verktøy som benyttes i samskapingsprosesser. Hun er opptatt av sammenhengen mellom samskaping, eierskap og myndiggjøring (empowerment). Hun kommenterte at Scandinavia har kommet langt når det gjelder brukerinvolvering, og at dette er et viktig aspekt for utvikling av fremtidens løsninger.

Elisabeth B.Sanders

Vi avsluttet konferansen med at Marikken Høiseth, førsteamanuensis ved Institutt for Design, NTNU, oppfordret alle til å oppsummere og dele tanker om dagens konferanse sammen sidemannen.

Marikken Høiseth

Vi takker alle foredragsholdere, bidragsytere og deltakere for en utrolig inspirerende og lærerik dag. Vi ser frem til fortsettelsen!

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page