top of page

Minimal Title

  • Heidi Wang og Sigrid Nakrem

CareMatch: Høyaktuelt prosjekt «i disse Covid-tider»


illustrasjonsbilde av en Noen-veileder og klient
Anne og Laila er god match. Foto: Noen AS

CareMatch er et prosjekt støttet av Norges Forskningsråd hvor det skal utvikles digital formidling av persontilpassede aktivistetsbaserte tjenester for personer med demens. Aldri før har vel dette prosjektet vært mer aktuelt. Utgangspunktet for prosjektet var et ønske å sette Noen AS i stand til å formidle persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester i stor skala. Dette skal gjøres gjennom å kombinere tre tilnærminger: 1) etablere strukturert veiledning basert på BIA-prosjektet KuPA, 2) utvikle en digital plattform for rekruttering, opplæring, matching og kontraktsbehandling basert på teknologi fra TietoEVRY og 3) benytte brukersentrert design- og forskningskompetanse fra SINTEF.

Prosjektet er en tjenesteinnovasjon der det også inngår designmetodikk og produktutvikling. Prosjektet har også som mål å utvikle en ny forretningsmodell for Noen AS, inspirert av formidlingsøkonomier hvor digitalisering og selvbetjening for alle aktører er sentrale. Dette skal tilpasses til demensomsorg og persontilpassede tjenester. Nettopp digitaliseringen og selvbetjeningen er det bærende prinsippet for CareMatch. Det er mangel på tilbud for støtte og tilrettelegging av meningsfulle aktiviteter som gir mestring i ulike faser i sykdomsforløpet hos personer med demens. Det finnes eksisterende frivillige tilbud, men i mange tilfeller gir ikke dette den kontinuiteten og støtten som hovedsakelig pårørende trenger. Nettopp her er det Noen AS kommer inn. Tjenestene som Noen AS formidler møter behovet for støtte og mestring i hjemmet gjennom persontilpasset omsorg og meningsfulle aktiviteter. Noen AS rekrutterer og ansetter personer med en restarbeidsevne, lærer de opp i tjenesteyting og kobler behovet hos familier med demens med den ansattes ressurser og interesser. De ansatte som yter tjenestene omtales som Noen-veiledere. Noen AS med Noen-veilederne forblir i mange tilfeller en tjeneste som følger og støtter familiene gjennom store deler av sykdomsforløpet og er til stede både i hjemmet og i sykehjem.


Likevel er det behov for å utforske nye måter å organisere og levere tjenestene på for å muliggjøre oppskalering av tjenesten, og prosjektet skal se på hvordan ta i bruk formidlingsplattformer som et verktøy. En sentral del av formidlingsplattformen som utvikles i CareMatch vil bestå av teknologi som kobler personer med komplekse behov (personen med demens og pårørende) med personer med riktige ressurser. Per i dag er det ingen andre digitale formidlingsplattformer som tilbyr komplekse persontilpassede tjenester, slik som demensomsorg. CareMatch vil dermed bli den første som leverer et system der personer med demens og pårørende kan skreddersy og bestille en persontilpasset tjeneste selv, samtidig som arbeidskraft med spesifikke ressurser og begrensninger kan tilby sin kompetanse og kapasitet der også vedkommende sine behov og helse blir ivaretatt.

Hvordan går det så med prosjektet? Noen AS er prosjekteier i CareMatch og Heidi Wang tar seg av den praktiske prosjektledelsen. Nylig er TietoEVRY blitt knyttet til prosjektet, og har ansvaret for utviklingen og design av den digitale plattformen som skal brukes til matchingen av personer med demens og deres pårørende og Noen-veiledere. En prototype for testing vil være ferdigstilt i løpet av året, basert på SINTEF sin interessentanalyse og resultater fra innsiktsfasen. SINTEF har sett på hvordan samskapende design kan benyttes for utviklingen av formidlingsplattformen og den nye tjenestemodellen. De andre deltakerne i prosjektet er Øygarden kommune og NTNUs sine representanter i CCSDI. Disse er viktige for gjennomføringen av prosjektet og kan bidra til styring og rådgiving. Ikke minst vil Øygarden kommune bidra som praksisarena hvor den nye tjenestemodellen og formidlingsplattformen kan prøves ut. I disse «Covid-tider» er kanskje også på høy tid at en tenker nytt, tenker digitalisering og fremmer gode forretningsmodeller som kan dekke gapet som har oppstått i demensomsorgen.

Logo Noen AS
Logo Noen AS

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page