top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Masteroppgavene fra NTNU

Flere studenter fra Institutt for design ved NTNU og NTNU School of Entrepreneurship (NSE) har skrevet sin masteroppgave for prosjekter fra partnere i CCSDI-nettverket. De tre siste masteroppgavene er nå publisert på vår nettside.


Kort om oppgavene:

Ylva Nagelhus Haugen og Ingrid Kongelf, masterstudenter ved Institutt for design, skrev oppgaven Tjenestedesign med mål om å forbedre brukeropplevelsen i fertilitetsbehandling. Målet med oppgaven var å forbedre brukeropplevelsen i fertilitetsbehandling ved Medicus gjennom en helhetlig tjenestedesigntilnærming. Arbeidet fokuserer på å utforske dagens fertilitetstjeneste fra ulike perspektiver, og hva som skal til for å møte brukerbehov på en bedre måte. I prosjektet benyttes ulike innsiktsskapende og involverende designaktiviteter slik at fremtidens brukerreise, og dens nye kontaktpunkter, utarbeides for og sammen med brukerne. Slik sørges det for at fremtidens reise møter reelle behov på en bedre måte, og sikrer god implementasjon.


Mia Edvardsen og Ninni Hoang, masterstudenter ved Institutt for design, skrev oppgaven Integrering av minoritetsspråklige i Norge. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan arbeidsforberedende trening (AFT) bedre kan tilrettelegge for minoritetsspråklige deltakere. AFT er et av tiltakene i NAV som har til hensikt å styrke deltakernes muligheter for å få ordinært arbeid. Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Deltagruppen, en arbeids- og inkluderingsbedrift i Øst-Viken. Vi har brukt en menneskesentrert tilnærming, tjenestedesignmetodikk og interaksjonsdesign. Resultatet er et samtaleverktøy for å tydeliggjøre veien mot jobb, og for støtte til kommunikasjon om sosiale og kulturelle forskjeller. Hovedveileder: Trond Are Øritsland. Medveileder: Ann Kristin Forshaug.


Vårin Vaskinn og Isabella McNeill Benestad, masterstudenter ved NTNU School of Entrepreneurship, skrev oppgaven: ​A case study on user involvement in an early-stage Med-Tech start-up. Målet med denne casestudien var å utforske, analysere og forklare opplevelsen av brukerinvolvering i utviklingsprosessen av medisinsk teknisk utstyr; både fra et pasient- og et start-up-perspektiv. Dette oppnås gjennom kvalitativ forskning med semistrukturerte intervjuer og et hermeneutisk fenomenologisk forskningsdesign for dataanalyse. Hovedveileder: Elli Verhulst, IøT. Medveileder: Marikken Høiseth, ID.Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page