top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Studentprosjekter Industriell Design, NTNU

Flere studenter har gjennomført sine oppgaver for emnene Designteori og Design 9 i samarbeid med partnere fra CCSDI. Disse oppgaver er tilgjengelige på vår nettside under https://www.ccsdi.no/student-projects.

Designteori er et fordypningsemne for masterstudenter ved Institutt for Design, NTNU. Målet med kurset er å utvide studentenes kunnskap om vitenskapelige og teoretiske tilnærminger brukt i designforskning. Viktige emner som studentene skal praktisere er: 1) Velge, definere og foredle et forskningsemne med tanke på videre vitenskapelig studium, 2) Bruke vitenskapelig forskningsmetodikk relatert til forskning innen design, 3) Velge ut, gjennomgå og vurdere relevant litteratur med tanke på videre forskning, 4) Skrive en vitenskapelig review-artikkel på engelsk.


Design 9, er et fordypningsprosjekt. Dette kurset tilbys som en oppfølging av Designteori. Kurset gir studentene muligheten til å spesialisere seg i et bestemt aspekt av industriell design. Med utgangspunkt i den teoretiske innsikten som er oppnådd under skrivingen av en vitenskapelig artikkel for Designteori, tilbys studentene muligheten til å utvikle teoretisk innsikt gjennom et designforsknings- eller utforskningsprosjekt. Dette kan for eksempel innebære en undersøkelse, intervjustudie eller eksperiment, utvikling av et konsept, prototype, manual eller metode som er relevant for det valgte fordypningsområdet.


Nylig har følgende studentoppgaver blitt lagt til på vår nettside:


Ingvild Engelsen har skrevet en artikkel for Designteori som heter Usability Evaluation Methods of Mobile Applications for Older Adults. I tillegg har hun gjennomført en oppgave for Design 9 med utgangspunkt i prosjektet CareMatch med NOEN, SINTEF, Fjell kommune og Alder AS. I prosjektrapporten Evaluering og testing av applikasjoner for eldre brukere, beskriver hun sin oppgave. Målet med prosjektet var å få bedre kjennskap til ulike metoder og tilnærminger til test og evaluering av brukervennlighet.

Siri Margrethe Gulliksrud har skrevet artikkelen Staging for empathy — how service design can change todays public services towards a more empathic version. Videre er hennes prosjektrapport for Design 9 publisert. Den heter Tjenestedesign i offentlige tjenester — Design for økt opplevelse av empati. Oppgaven fokuserer på måten offentlige brev blir formulert, hvordan brukere opplever et slikt brev, og hva de ansatte i NAV sier om systemet de jobber i.

Ylva Nagelhus Haugen sin artikkel for Designteori heter: Creating employee readiness to change. I tillegg har hun gjennomført et prosjekt i samarbeid med Telenor. Oppgaven handler om å fasilitere for den gode, reflekterte og kontrollerte samtalen i prosjektteam i Telenor. Visuell fasilitering i prosjekter anbefales som et tiltak for å forbedre opplevelsen av prosjektgjennomføringen. Prosjektrapporten hennes heter: Visuell fasilitering av fremtidsrettet retrospekt.


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page