top of page

STUDENT PROJECTS

On this page you find an overview of student projects that relate to the CCSDI network, including links to download the project reports. 


Several students from the Department of Design at NTNU have done projects that are linked to work from partners in the CCSDI cluster.

Researching and Writing
Student projects: Intro

PhD THESIS

Manuela Aguirre Ulloa

TRANSFORMING PUBLIC ORGANIZATIONS INTO CO-DESIGNING CULTURES

A study of capacity-building programs as learning ecosystems

ABSTRACT

When designers try to create lasting change in the public sector, their aim is not only to co-design meaningful new or improved services, but also to embed the capacity – rather than dependency – of co-design into the organization. Through a systems oriented design (SOD) approach, two cases of capacity building programs from different countries were analyzed. An integrated research approach combining methods, such as research by design, gigamapping, interviews, and literature mapping was used to get new insights into the complex, contemporary design practice of nurturing and spreading organizational co-design capacities. This thesis presents analytical and conceptual models that help to make interactions between the emerging and existing organizational culture more explicit and actionable. This work gives new insights into how to create continuous change in the public sector and has implications for future design practice, research, and education.

Download  thesis

*Manuela Aguirre Ulloa is involved in our network through our partner Designit. Manuela's PhD project was carried out indepentenly from our network. We present her thesis here, as the topic is very relevant for our network. 

Student projects: Tekst

MASTER THESES

Several students from the Department of Design at NTNU  and the NTNU School of Entrepreneurship (NSE) have done their master thesis for projects from partners in the CCSDI network. The theses are written in Norwegian. Those thesis that are open for publication, can be downloaded directly from our site.

Cecilie.JPG

Cecilie Kristoffersen

Oppgaven omhandler hvordan man som fasilitator kan fasilitere for trygghet i en samdesignsworkshop. Samdesign er arena hvor tverrfaglig samarbeid kan finne sted i regi av design fasilitatorer. Samdesign foregår ofte i et workshop-format, dermed så denne oppgaven på hvordan man kan fasilitere for trygghet i en samdesignsworkshop og prøver å besvare følgene  problemstilling. «Hvordan kan det å fasilitere for trygghet i en samdesignsworkshop bidra til økt kunnskapsdeling blant deltagerne?»
Oppgaven ble gjennomført i samarbeid med Helseinnovasjonssenteret.

Maia.JPG

SAMSKAPING OG DESIGN AV KREFTVEIVISEREN

Maia Elisabeth Sirnes

En nettbasert veiviser til tilbud og informasjon for kreftrammede. Målet for  denne oppgaven har vært å undersøke hvordan kreftrammede og helsearbeidere orienterer seg i tilbud og tjenester i dag, og å utvikle et konsept som forslag til løsning for å bedre situasjonen. Bakgrunnen for prosjektet var et initiativ fra Kreftforeningen og Trondheim kommune. Masteroppgaven kan fungere som grunnlag for videre arbeid i arbeidsgruppa der også NTNU og SINTEF Digital helse er representert.

Student projects: Liste

Ylva Nagelhus Haugen og Ingrid Kongelf

Målet var å forbedre brukeropplevelsen i fertilitetsbehandling ved Medicus gjennom en helhetlig tjenestedesigntilnærming. Arbeidet fokuserer på å utforske dagens fertilitetstjeneste fra ulike perspektiver, og hva som skal til for å møte brukerbehov på en bedre måte. I prosjektet benyttes ulike innsiktsskapende og involverende designaktiviteter slik at fremtidens brukerreise og dens nye kontaktpunkter utarbeides for og sammen med brukerne. Slik sørges det for at fremtidens reise møter reelle behov på en bedre måte, og sikrer god implementasjon

Masteroppgave Mia og Ninni.PNG

INTEGRERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE
I NORGE

Mia Edvardsen og Ninni Hoang

Målet har vært å undersøke hvordan Arbeidsforberedende trening (AFT) bedre kan tilrettelegge for minoritetsspråklige deltakere. AFT er et av tiltakene i NAV som har til hensikt å styrke deltakernes muligheter for å få ordinært arbeid. Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Deltagruppen, en arbeids- og inkluderingsbedrift i Øst-Viken. Vi har brukt en menneskesentrert tilnærming, tjenestedesignmetodikk og interaksjonsdesign. Resultatet er Et samtaleverktøy for å tydeliggjøre veien mot jobb og for støtte til kommunikasjon om sosiale og kulturelle forskjeller

Vårin Vaskinn og Isabella McNeill Benestad

The aim with this case study thesis was to explore, analyse, and explain the experience of user involvement in the development process of a medical technical device; from both a patient and a startup perspective. This is achieved through a qualitative research method with semi-structured interviews and a hermeneutic phenomenological research design to analyse the data.

The thesis is written in collaboration with an early-stage Medical Technology (MedTech) startup, Vilje Bionics, a spin-off from NSE, advisors from St. Olav Hospital and the organisation ALS-Norge.

TOOLS TO SUPPORT REFLECTION ON
CO-CREATIVE ACTIVITIES

Victoria Ahmadi

Co-creation activities can benefit from reflective practices because this ensures that participants can improve their collaboration and professional role This thesis investigates the potential perceived use and usefulness of a tailored toolkit (CoReflection Toolkit) that aims at supporting reflective practice on co-creative activities. Using interviews and observations of users of the toolkit. The key finding is that users find it easy to start their reflective thinking when presented with concrete questions that guide them on a specific matter to discuss. 

ARTICLES FROM DESIGN THEORY COURSE

Astrid K. Mogstad

Elisabeth Ancher Elboth

Ida Christine Opsahl

Julie Nyjordet Rossvoll

Ingvild Engelsen

Siri Margrethe Gulliksrud

Ylva Nagelhus Haugen

Student projects: Liste
Student projects: Liste

ASSIGNMENTS FROM DESIGN SPECIALIZATION 

The course Design Specialization offers students the opportunity to specialize in a particular aspect of Industrial Design. Building on the theoretical insights acquired during the writing of a scientific article for the Design Theory course, the students are offered the possibility to develop theoretical insights through a design research or exploration project. This could for example involve a survey, interview study or experiment, the development of a concept, prototype, manual or method relevant for the chosen area of specialization.

CASE STUDY OF EMPLOYEES’ EXPERIENCES WITH 
CO-CREATION

Astrid K. Mogstad

A qualitative inquiry about co-creation with kindergartens. By looking at how employees experience co-creative design projects, we can learn how to keep them engaged throughout the project.

DESIGN I NORSK BARSELOMSORG

Elisabeth Ancher Elboth

Et casestudie av nåværende designprosess i norsk helsesektor, og fremtidige anbefalinger for å lykkes med design av omsorgstjenester.

FREMTIDENS
BARSELTJENESTE

Julie Nyjordet Rossvoll
Ida Christine Opsahl

Målet med barselprosjektet har vært å få en bedre forståelse for norsk helsesektor generelt, med spesielt fokus på barseltjenesten i Trondheim.

EVALUERING OG TESTING AV APPLIKASJONER FOR ELDRE BRUKERE

Ingvild Engelsen

Målet er å få bedre kjennskap til ulike metoder og tilnærminger til test og evaluering av brukervennlighet. Oppgaven med utgangspunkt i prosjektet CareMatch med NOEN, SINTEF, Fjell kommune og Alder AS. 

TJENESTEDESIGN I OFFENTLIGE TJENESTER Design for økt opplevelse av Empati

Siri Margrethe Gulliksrud

Oppgavem fokuserer seg på måten offentlige brev blir formulert, hvordan brukere opplever et slikt brev, og hva de ansatte i NAV sier om systemet de jobber i.

VISUELL FASILITERING AV FREMTIDSRETTET RETROSPEKT

Ylva Nagelhus Haugen

Fasilitere for den gode, reflekterte og kontrollerte samtalen i prosjektteam i Telenor. Visuell fasilitering i prosjekter anbefales som et tiltak for å forbedre opplevelsen av prosjektgjennomføringen.

DESIGN FOR SOCIETY

The course Design for Society looks at how design skills can be used to explore societal themes and how design methods can contribute to positive change. Engagemet and awareness of social challenges and opportunities play a central role in this course.

Every year the specific topic of the course is different. In 2018 the course focussed on Design for Health – facilitating for active, informed and involved patients. Marikken Høiseth wrote a blogg post about the course, presenting the student projects that related to the CCSDI network. 

Student projects: Tekst
bottom of page